AANDACHT
VOOR IEDEREEN

Beleidsplan Stichting Haagsche-Zin Centrum voor Levensvragen

1 ) Inleiding

Vanaf 1 januari 2019 maakt een nieuwe subsidieregeling (vanuit het ministerie van VWS) de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie mogelijk. Als vrijgevestigde geestelijk verzorgers hebben wij ons georganiseerd en de Stichting Haagsche-Zin opgericht om zo een professioneel aanbod te faciliteren en aan te sturen. Als netwerk van vrijgevestigde professionele geestelijk verzorgers willen we een betrouwbaar adres zijn voor burgers, professionals in de zorg, medewerkers in het sociale domein en vrijwilligers.

Missie

De vrijgevestigde geestelijk verzorgers die door een opdrachtovereenkomst zijn verbonden aan Haagsche-Zin vormen met elkaar het aanspreekpunt in de Haagse regio als het gaat om professionele geestelijke verzorging in de thuissituatie. Het kennisplatform ondersteunt cliënten en verschillende zorgprofessionals, medewerkers uit het sociale domein en vrijwilligers met advies, begeleiding en scholing. Om iedereen die het nodig heeft ( vanaf 50 jaar) en volwassenen en kinderen in de palliatieve fase en hun naasten, deskundige levensbegeleiding in thuissituatie te bieden.

Visie

Haagsche-Zin is van mening dat praten over de zin van het leven eigenlijk heel normaal is. Uit onderzoek blijkt dat betekenis geven aan het leven een belangrijke bron is voor onze gezondheid. Deze benadering binnen de gezondheidszorg stelt betekenisvol leven van mensen centraal in plaats van de ziekte. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van mensen.

2 ) De uitdagingen waar Haagsche-Zin (verder afgekort als HZ) voor staat

Als vrijgevestigde geestelijk verzorgers vormen we samen het netwerk van HZ. Samen vormen we een platform om vraag en aanbod te matchen, zodat er in de regio geestelijk verzorgers in de thuissituatie beschikbaar en bereikbaar zijn. Om een goede inbedding van de geestelijke verzorging in de eerste lijn en in de thuissituatie te waarborgen werken we samen met Stichting Transmurale Zorg (STZ), die tot januari 2021 de opdracht heeft gekregen de coördinatie van de inzet van geestelijke verzorging in de regio. In eerste instantie sluit iedere geestelijk verzorger ook met STZ een opdrachtovereenkomst zodat financiering is gewaarborgd.

Doelgroepen

2.1 ) Hulpbieders: de vrijgevestigde geestelijk verzorgers (gv-er)

Via de website van HZ kunnen geestelijk verzorgers zich aanmelden via het contactformulier. Vervolgens zal er een kennismakingsgesprek zijn met één van de bestuursleden van HZ. Bij wederzijdse instemming wordt er een opdrachtovereenkomst ondertekend.

Per geestelijk verzorger wordt gekeken wat de beschikbaarheid is, de expertises zijn en in welke regio men wil werken. Zodat helder is welke opdracht ze kunnen krijgen. Deze informatie is te vinden op de website, waardoor de poel van geestelijk verzorgers voor iedereen herkenbaar is. De mensen zelf kunnen zo ook hun eigen voorkeur kenbaar maken.

Als HZ willen we een betrouwbare en aantrekkelijke organisatie zijn voor de vrijgevestigde geestelijk verzorgers waar de matching tussen burger en geestelijk verzorger goed geregeld is en de financiering gewaarborgd. Daarnaast zorgen we voor een professionele ondersteuning, voor goede randvoorwaarden, zoals: met elkaar toetsen wat we doen, we houden onze kennis op peil, we zorgen voor collegiale scholing, intervisie en moreel beraad.

We hebben een klachtenreglement opgesteld en hiervoor hebben we een externe vertrouwenspersoon aangesteld in de persoon van Wout Huizing. Het klachtenreglement is opgesteld vanuit drie stappen. Alle gv-ers verbonden aan HZ vallen onder het klachtenreglement van de beroepsvereniging VGVZ. Als er een klacht is, zullen we in onderling overleg met de betrokken partijen tot een oplossing proberen te komen. Lukt dit niet dan zal de vertrouwenspersoon met de betrokken partijen in gesprek gaan. Als er dan nog geen oplossing wordt gevonden dan zal er een officiële klacht bij de VGVZ worden ingediend.

Met de collega’s in de zorginstellingen onderhouden we contact via de overlegstructuren van onze beroepsvereniging de VGVZ en zal er naar samenwerking worden gezocht als blijkt dat we niet aan de aanvragen kunnen voldoen.

2.2 ) Hulpvragers

De zorgvragers die voor de subsidie in aanmerking komen, zijn mensen van 50 plus, volwassenen en kinderen in de palliatieve fase en hun naasten. Zij komen in aanmerking voor 4/5 gesprekken.

Er zijn twee manieren om hulp te vragen: door de cliënt zelf of hun mantelzorgers en door alle professionals die met de cliënt werken in de thuissituatie. Belangrijke verwijzers in de thuissituatie zijn de POH (m.n. praktijkondersteuner huisarts ouderenzorg), wijkverpleegkundige, huisarts en de medewerkers uit het sociale domein.

Beide groepen kunnen via een email of telefoonnummer een vraag neerleggen bij de HZ.

Binnen twee werkdagen zal er contact worden opgenomen met de aanvrager en wordt er een traject van screening gestart om de zorgvraag helder te krijgen en een goede match te maken tussen gv-er en zorgvrager. De verwijzer wordt hiervan op de hoogte gesteld. De begeleiding bestaat uit 4 á 5 gespreken met eventueel een MDO als dit gewenst is. Mocht het nodig zijn, kan er bij uitzondering een verlenging worden aangevraagd.

2.3 ) Het maken van de match tussen burger en geestelijk verzorger van HZ

Bij een aanvraag wordt er een vragenlijst ingevuld om te komen tot een heldere zorgvraag. Bij de start zal STZ hiervoor zorgen. Daar wij als geestelijk verzorgers geschoold zijn in het beoordelen van zingevingsvragen, om deze vragen van andere vragen te onderscheiden, vinden wij het wenselijk dat zo snel mogelijk de zorgvragen direct neergelegd gaan worden bij HZ die dan de match maakt met de geestelijk verzorger die bij HZ ingeschreven staat. Door een goede match dragen we bij aan de beheersing van de financiële geldstroom zodat de mensen die het echt nodig hebben het hele jaar door geestelijke verzorging kunnen ontvangen.

De ontwikkeling van een screeningslijst zal een eerste prioriteit zijn van HZ, om dit samen met de aangesloten gv-ers te ontwikkelen. Hierbij maken we gebruik van het materiaal dat door ZonMW ontwikkeld wordt en werken we samen met mensen in de praktijk.

3 ) Scholing

Scholing heeft twee doelen. Het eerste streven is gericht op het gevoelig maken van zorgverleners en sociale werkers voor zingevingsvragen en om een goed beeld te geven wie en wat een gv-er is en doet. Casuïstiekbespreking of moreel beraad kan inzicht en gevoeligheid voor zingeving vergroten, door aan de hand van een concreet praktijkvoorbeeld de eigen waarden en normen te onderzoeken.

Het tweede doel is om vrijwilligers op te leiden om zorgvuldige aandacht te hebben voor mensen wanneer professionele geestelijke begeleiding niet noodzakelijk is. Zij kunnen de geestelijk verzorger inseinen als extra zorg of aandacht nodig is. Dit doel staat nog in de kinderschoenen en moet verder worden uitgewerkt maar zal zeker in de toekomst bijdragen aan meer bekendheid en herkenbaarheid voor levensvragen .

4 ) Bekendmaking Geestelijke Verzorging Thuis

Er is nog veel onduidelijk over de rol en functie van gv-ers in het bijzonder en op het gebied van levensvragen in het algemeen. Meer bekendheid door folders, flyers en posters is wenselijk.

De eigen website van HZ kan hierin een rol van betekenis spelen, door het plaatsen van nieuwsbrieven, interviews, links, een blog, waardoor mensen geprikkeld worden om vragen te stellen en mee te denken.

5 ) Risico’s

Onvoldoende screening van de zorgvraag waardoor een te snelle toewijzing met als gevolg geen goede beheersing van de financiële middelen.

Inperking van de risico’s door:

Prioriteit voor de vrijgevestigde geestelijk verzorgers van HZ om een goed screeningsformulier te ontwikkelen.

Door middel van opdrachtovereenkomsten een helder zicht hebben op het aantal geestelijk verzorgers, hun beschikbaarheid, voorkeur regio en competenties waardoor duidelijk is hoeveel uren besteed kunnen worden aan begeleiding, scholing en MDO of PaTZ-groep.

6 ) Toekomst en rol in de regio

Eind 2020 hoopt HZ een netwerk te zijn van 5/10 aangesloten vrijgevestigde geestelijk verzorgers, die meerdere cliëntenbegeleidingstrajecten kunnen doen en meerdere uren scholing, MDO’s en deelnemen aan een PaTZ-groep.

Om in de toekomst dingen op te zetten en te onderhouden, is het nodig om een eigen financieel draagvlak te ontwikkelen en te behouden. Daarom is het goed om bij elke match die gemaakt wordt een vergoeding te vragen, afhankelijk van het BTW-tarief zouden we kunnen vragen 5% (bij 21% ) of 10% (bij 9% ).

We willen als HZ streven naar een ANBI status voor de stichting zodat we aan fondswerving kunnen doen en er een gezond en toekomst gerichte stichting kan komen die geestelijke verzorging in de thuissituatie in de Haagse regio kan waarborgen.

De financiën kunnen gebruikt worden voor de pr maar ook voor het in de toekomst zoeken van een betaalde kracht voor de telefoondienst en het factureren en in de toekomst de matchmaking.

Vanaf januari 2020 ondersteunen en begeleiden van gv-ers in de regio en dit vanuit een eigen platform voor de toekomst vastleggen. We blijven de landelijk ontwikkelingen volgen.

7 ) Tenslotte

De hele ontwikkeling rondom gv-ers in de thuissituatie is erg in beweging en zal waarschijnlijk voorlopig nog niet uitgekristalliseerd zijn. Het streven van HZ is om mee te bewegen met deze ontwikkelingen. We kunnen dat omdat de bestuursleden ook op landelijk niveau zich inzetten voor dit doel. Hierdoor is en blijft HZ up-to-date van de acties die er zijn en kunnen daarin praktisch maar ook theoretisch zich inzetten voor geestelijk verzorging in de thuissituatie.

Bestuur Haagsche-Zin

Maurice van der Put, voorzitter
Moritz Pfähler, penningmeester
Janie van Middelkoop, secretaris